Exoten in Nederland
  Home      Terug    
    Log in  

Sinelobus stanfordi (Richardson, 1901) (Stanford's schaarpissebed)

  Bewerken     Help  

taxagroepkreeftachtigen  
subgroepTanaidacea  
ecogroepmacrofauna  
herkomstonbekend  
via  
sinds2006  
statusuitbreidend  
Fotos (Google)
waarneming.nl

algemeenIs voor zover bekend de enige vertegenwoordiger van de Tanaidacea die ook in zoet water voor kan komen. In Nederland is het een soort die zich gedraagt als een estuariene soort. De eerste waarneming stamt van de Oude Maas (14.ix.2006) maar is daarna ook verzameld in de Nieuwe Waterweg (19 en 21.ix.2006), de Hollandse IJssel bij Moordrecht (25.ix.2006) en het Noordzeekanaal ter hoogte van Velzen en de Westzanerpolder (5.x.2006). Daarna(ast) (2007-2008) ook aangetroffen in natuurvriendelijk oever Zuiderpolder van het Noordzeekanaal, het Kanaal van Gent-Terneuzen (2007) en de Schelde bij Antwerpen (2007-2008) (van Haaren & Soors, 2009). Op 16 april en 21 mei 2010 vond Floris Bennema de soort in de Willemshaven in Harlingen: http://www.coastsandreefs.net/micro/waddenzee/harlingen2010.php .
De soortnaam is nog onzeker: S. stanfordi s.s. is een (sub)tropische soort. Wat tot nu toe hier met deze naam werd aangeduid is waarschijnlijk een van meerdere met S. stanfordi nauwverwante soorten. Momenteel wordt dit soortencomplex nader onderzocht (Roger Bamber, U.K.). Deze soort heeft betrekking op een nieuw beschreven soort S. vanhaareni   

probleem...  

identificatieSieg (1980)  
voorkomenestuaria   
habitatzoet tot zout water   
referentiesVan Haaren & Soors (2009)  

Informatie laatst bijgewerkt:  2018-12-05 door Ton van Haaren (versie 6)  Vorige versie  

Discussie

>De soort zou een cosmopoliet zijn, dus het is nog maar de vraag waarom de soort pas nu in Nederland zit, en of het dan wel tot exoot gerekend moet worden. Ze is bekend van de westelijke en oostelijke kusten van de pacifische oceaan, de Atlantische kust van midden-en zuid-Amerika en (Zuid-)Afrika en de Indische Oceaan. De soort is niet bekend van de Noordzee-kusten of de Atlantische kust van Groot-Brittanie.
>Jan Soors (2009-01-06): Sinds vorig jaar is deze soort ook terug te vinden in Antwerpse haven.
>Tom van der Have (2011-08-18): Stanford's schaarpissebed is de voorgestelde naam. Een risicoanalyse is te vinden op: http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/invasieve-exoten/risicoanalyses-consultatie/risicoanalyserapporten. In het kader hiervan zijn langjarige monitoringgegevens van RWS onderzocht. Deze soort kent geen pelagisch stadium en is sterk gebonden aan hard substraat. De introductie en snelle verspreiding binnen Nederland uitsluitend in brak water kan daarom niet verklaard worden door natuurlijke verspreiding. Er zijn aanwijzingen dat Sinelobus stanfordi zich via scheepshuidaangroei kan verspreiden. De soort wordt ook elders in de wereld in gematigde streken gevonden naast (sub)tropische gebieden. Het (wereldwijd) voorkomen in zowel zoet, brak, marien tot hypersalien doet vermoeden dat het mogelijk om meerdere soorten gaat. Status in NL: gevestigd en sterk uitbreidend ofwel invasieve exoot.
>Ton van Haaren (2011-12-21): het feit dat de soort zich via scheepshuidaangroei kan verspreiden kan geconcludeerd worden uit de waarneming van deze soort in de haven van Speyer (boven-Rijn) in Duitsland, alwaar de soort (als T. dulongii) werd aangetroffen op de 'fouling' van 2 binnenvaartschepen (zie Lauterbornia 67, Rander et al. 2009)
  Toevoegen  


Deze website wordt beheerd door de Werkgroep Exoten, een gecombineerde werkgroep van WEW en NecoV
Ontwikkeling van deze website is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV (Team Invasieve Exoten)
© Laatst bijgewerkt: 24 juli 2011  e-mail: webmaster